Hodnocení školy


VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROKY 2011/12

   
k 31.12.2012 ze získaných podkladů vypracovala Ludmila Plzáková, ředitelka školy
dokument ke stažení ZDEVLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROKY 2009/10
   
k 31.10.2010 ze získaných podkladů vypracovala Ludmila Plzáková, ředitelka školy
        
Zaměřeno na: klima školy, podmínky k práci z pohledu ředitelky a pedagogů školy

Obsah
1. úvod
2. demografická situace ve městě
3. o škole
4. základní informace o školním roce 2009/10
5. závěry vyplývající z výsledků dotazníků zpracovaných pedagogy školy
6. hodnocení klimatu školy ředitelkou

ÚVOD

Hodnocení práce ZUŠ Černošice je zaměřeno na současné aspekty práce školy a podmínky k ní z pohledu učitelů a vedení školy. Má za úkol utřídění pohledů na smysl jejich práce. cíle a stanovení priorit k jejímu zdokonalování, podmínky k práci a možnosti dalšího rozvoje školy.
Jako nástroj k získání těchto informací použila ředitelka školy SWOT analýzu a dotazník směrované k učitelům školy.
Další závěry vyplývají z letité znalosti prostředí a spolupráce s Městským úřadem a zastupiteli města.

2. O ŠKOLE

Škola má již více než 55-ti letou tradici ve městě. Povědomí o ní je tedy poměrně hluboce zakořeněno v řadách veřejnosti. Nikdy nebyla její existence ohrožena nezájmem nebo odmítavým postojem ze strany vedení města / dnes zřizovatele školy/, které v tomto případě opečovává své rodinné stříbro tak, jak  mu dovoluje jeho ekonomická i politická situace. Odměnou je mu celkem bezproblémový chod zařízení, do nějž nemusí nijak zásadně vstupovat.
Současnou klientelu školy tvoří několikátá generace dětí, jejichž rodiče i prarodiče školou prošli a děti rodin, které do Černošic přišli a přicházejí v důsledku rozsáhlé výstavby nových domů a bytových objektů.
Nemůže být tedy řeč o  úbytku dětí ve školách, jak to slyšíme ze všech stran, ale o tendenci  zcela opačné, na kterou však není odezva ze strany MŠMT, potažmo Krajského úřadu Středočeského kraje/ viděno očima tohoto zařízení/.
Aby škola vyhověla podmínkám, které jí dovoluje financování ze strany státu, musí se omezit pouze na základní formy poskytování vzdělání, nezbývá jí mnoho prostoru / jestli vůbec nějaký/ na další rozvoj, na rozšíření nabídky školy, na podporu komorních sdružení, orchestru, sboru atd...
Snahou o setrvalé zkvalitňování práce školy je studium většiny učitelů na různých institucích a získávání nových poznatků a dovedností ke své práci i končící tzv. Funkční studium II.stupně ředitelky školy. Tyto snahy všech však nemohou být motivovány / bohužel/ i finančním ohodnocením růstu jejich kvalifikace, jak je zcela běžné v jiných oborech. Nedovoluje to státní politika v odměňování pracovníků ve školství.
Přesto se podařilo ve škole vybudovat velmi kvalitní pedagogický kolektiv, v němž každý je individualitou a tak je s ním i počítáno. Mezi pedagogy a vedením školy panuje velmi korektní, vstřícná a tvůrčí nálada s chutí přinášet nové, zajímavé prvky do práce své i práce celé instituce. Tento kolektiv nabízí svým žákům veskrze příjemné, vstřícně a tvůrčí prostředí, ve kterém se každý podle svých schopností může dobrat vzdělání ve zvoleném oboru. Sympatickým momentem této školy je to, že může nabízet umělecké vzdělání i dětem, které nebyly obdařeny vyjímečnou mírou talentu, ale svou pílí a chutí k práci mnohdy ve výsledku předčí ty vyjímečně nadané a ne-li, odnesou si do života dobré základy toho, co mohou předávat dále svým dětem a svému okolí.

4.  INFORMACE O ŠKOLNÍM ROCE   2009/10

Počet žáků 357
Počet pedagogů 13, z toho 4 muži a 9 žen
Počet nepedagogických pracovníků 2, z toho 2 ženy

Vyučované obory a jejich pedagogové:

Hudební

Klavír
Anna Cibul'ová – Černošice, Rudná
Marie Heczková – Černošice
MgA. Zdeněk Páleníček – Černošice
Alena Plechatá – Rudná
Vladimíra Šefrnová – Všenory

zob.,příč.fl        
Ilja  Lochmann – Černošice,Rudná, Všenory

zob.fl.              
Pavlína Tomášová – Černošice
Ludmila Plzáková – Černošice

housle
               
Václav Polívka – Černošice
MgA. Jana Vavřínková – Černošice  
         
kytara               
Vladimír Fojtík

Zpěv
Ludmila Plzáková

PHV                  
Ludmila Plzáková

HN         
MgA. Jana Vavřínková

169 žáků
          
Výtvarný:
Vyučující Hana Bláhová
84 žáků

Taneční:
Vyučující Mgr. Marcela Látalová
Hana Polívková- korepetice
69 žáků

11 aprobovaných pedagogů
  2 neaprobovaní pedagogové

Akce školy:
Říjen
-Vítání občánků- sál školy / akce MÚ/
-Výtvarníci v DPS / dům pro seniory/- série společných výtvarných dílen dětí a seniorů

Listopad
-Koncert žáků- sál školy

Prosinec
-Výtvarníci v DPS
-2 adventní koncerty žáků - sál školy
-Adventní zpívání „Pramínku“ na výstavě betlémů
  v mokropeské kapličce
-Vánoční vystoupení tanečního souboru „Pramínek“
 Anežský klášter
-Koncert žáků- Všenory
-Koncert žáků- Rudná

Březen
-Vítání občánků – sál školy / akce MÚ/
-Výtvarníci v DPS

Duben
- Společný úklid školní zahrady/učitelé, děti,rodiče/ s opékáním buřtíků
- Koncert absolventů – sál školy

Květen
-Koncert nejmladších žáků – sál školy
- Taneční a hudební koncerty
-Koncert žáků – sál školy
-Průvod Karla IV z Prahy na Karlštejn- Pramínek
-Poberounský folklorní festival Staročeské máje  Zadní Třebaň, Černošice- Pramínek
-  Festival ZUŠ- okresní akce

Červen
-Koncert žáků-Všenory
-Koncert žáků- Rudná
-Otevřená vrátka- akce TO a VO na zahradě školy

Srpen
-Taneční dílna  tentokrát v Černošicích
 

5. Závěry z dotazníků zpracovaných pedagogy školy   

Jako první byl použit dotazník  Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery.

Otázky:
1. Společné cíle
2. Důvěra ve vedení školy
3. Převládající styl ve vedení školy ve vztahu k lidem
4. Režim školy a organizační struktura
5. Zaměření vedení na pracovní úkoly
6. Kontrola
7. Motivace pracovníků
8. Komunikace a informovanost pracovníků
9. Komunikace školy s okolím a rodiči
10. Inovativnost
11. Rozvoj učitelů
12. Pracovní podmínky pro výuku
13. Estetické prostředí a pořádek
14. Vztahy mezi pracovníky
15. Vztahy mezi učiteli a žáky
16. Očekávání výsledků vzdělání

Hodnotící systém: škála od 1 do 5, při čemž nejnižší známka byla nejhorší, nejvyšší nejlepší.
Dotazník byl rozdán všem učitelům, do akce se zapojilo 8 dotázaných. Dotazníky byly anonymní.
Po vyhodnocení vyšlo najevo, že většina dotazovaných hodnotí klima školy velmi pozitivně, neboť vůbec nejnižší známkou v hodnotící škále byla známka 3. Vůbec nejčastější hodnotící známkou bylo č. 4.
Po tomto překvapivém výsledku byl rozdán další dotazník, ve kterém však již každý měl vyjádřit šířeji své nazírání na běh školy, jeho klady,zápory, očekávání, ale i rezervy a návrhy, jak docílit dalšího rozvoje školy.

Tento dotazník byl později doplněn dotazníkem koncipovaným přímo na školu a její klima a předkládal otázky, které bylo třeba zpracovat podrobněji a hledat cestu ke zkvalitnění práce.

DOTAZNÍK PRO UČITELE ZUŠ ČERNOŠICE
1. Co by, podle Vás měla škola tohoto typu v dnešní době splňovat a jaké cíle by měla sledovat?
2. Co podle Vás splňuje Vaše škola, co ne a proč?
3. Jaké jsou cíle a priority Vaší práce?
4. V čem  jsou největší klady Vaší školy?
5. V čem jsou největší vady Vaší školy?
6. Kde vidíte nápravu věcí, které ve Vaší škole nefungují?
7. Čím můžete Vy osobně pomoci pro zkvalitňování práce Vaší školy?
8. Jaké jsou podle Vás vztahy na pracovišti?
9. Jaké je prostředí, ve kterém vyučujete a co byste doporučovali změnit nebo zlepšit?
10.To, na co jsem se nezeptala a chtěli byste sdělit.
 
Z odpovědí na tento dotazník vyplynulo k první otázce:
Potřeba hledat a nalézat rovnováhu mezi poskytovaným vzděláváním, vyučováním,zdokonalováním umění žáků a jejich schopností požadavky vstřebávat, osvojovat si nové dovednosti a znalosti a přitom školu navštěvovat rád.
Většina pedagogů vidí tuto rovnováhu buď, jako nastolenou, nebo k ní nakročeno. Toto souvisí i s odpověďmi na druhou otázku.
Ke třetí:
Přivádět žáky k touze po dalších informacích, poskytovat mu kvalitní pedagogický servis a pokud možno, dostat se blíž i k jeho duši a osobnosti a toto poznání uplatnit v individuálním přístupu k žákům.
Ke čtvrté:
Nejvíce si pedagogové cení přátelské a rodinné atmosféry školy, která se nežene hlava, nehlava za úspěchy a trofejemi, které také získává, ale nevede k nim cesta drilu a trénování / cvičených opiček/ ale vychází z osobností žáků i pedagogů, z jejich pravidelné, poctivé a kvalitní spolupráce.

K páté:
Největší vady spatřují kolegové spíše v technických nedokonalostech budovy, jako jsou drnčící zářivky, nedostatečná zvuková izolace, časté stěhování nábytku ze sálku do vedlejších tříd/ akce města, příprava koncertů/, tudíž nedostatek skladovacích prostor, ztížená spolupráce mezi obory/ odloučení TO od budova školy/, absence kvalitního sálu pro TO, koncerty a výstavy VO.
K šesté:
Překvapivě touha pedagogů  po dalším vzdělávání a zdokonalování svých schopností, po spolupráci s jinými školami v okolí...
K osmé a deváté:
Vztahy na pracovišti a hezké prostředí vyzdvihují shodně téměř všichni pracovníci a považují je vesměs za největší klady ve své hodnotící škále.
K desáté:
Hodnotí zde zejména pozitivní a vstřícný vztah ředitelky k ostatním zaměstnancům.

6. Hodnocení školy ředitelkou

Po zpracování názorů, námětů a připomínek svých kolegů si dovolím přidat své hodnocení současného stavu školy.
Také já velmi kladně hodnotím přátelskou až rodinnou atmosféru školy, která však rozhodně není na úkor kvality vzdělávacího procesu, jen vychází, a o tom jsem přesvědčena, z touhy předat dětem co nejvíce ze svého vědění a umění a nepoužívat žáky k prosazování vlastních ambic.
Velmi mne potěšilo, je zjištění, že většina kolegů vnímá svůj smysl práce v podněcování lásky k umění ve svých svěřencích a není pro ně prvořadou záležitostí úspěch v soutěžích, které ale neopomíjejí a jejich přípravě se pečlivě věnují. I s tímto přístupem se škola pravidelně umisťuje v krajských kolech soutěží ZUŠ, taneční obor bývá pravidelně nominován do ústřední přehlídky.
 Jsme venkovskou školou, která se upřímně raduje z úspěchů svých žáků, ale základem je mravenčí práce se všemi, nejen velmi nadanými a radost z pokroku i těch méně obdařených dětí, který není na první pohled tak patrný a v podobě diplomů nekrášlí zdi školní budovy.
Potěšilo mne zjištění potřeby pedagogů po dalším vzdělávání. Já sama vidím potřebu dalšího vzdělávání v oborech jako je metodologie jednotlivých oborů a psychologie.
Několik učitelů se přihlásilo ke studiu pedagogiky, navštěvují kurzy a semináře svých nástrojů atd... Toto je zjištění pro mne o to důležitější, protože nemohu jako motivační prvek použít vidinu finančního ohodnocení po ukončení tohoto vzdělávání.
Dalším kladem, který pociťuji je poměrně nekonfliktní poměr mezi školou a rodičovskou veřejností. Toho si v dnešní stresující době zvláště považuji. Pochopitelně není na světě učitel, aby vyhovoval každému žáku. Škola si může dovolit vybírat v některých případech dítěti učitele, jak se říká na míru. Pokud  v tomto vztahu dojde k nějaké kolizi, snaží se škola o to být prostředníkem mezi žákem a učitelem a ve většině případů se to i daří.g
Mám radost i z toho, že kolegové vnímají příjemné prostředí, které se snažíme vytvořit a které by mělo podpořit příjemnou atmosféru.
Toto snažení je bohužel kaleno hrubými nedostatky rekonstrukce budovy,které komplikují život všem a jejich náprava bude velmi nákladná.
Jako rušivý moment chápou zaměstnanci i já nevhodná svítidla v učebnách, která při hře na hudební nástroje rezonují a tím narušují zvukovou pohodu ve třídách i sále školy.Druhým nejzmiňovanějším  nedostatkem je nedostatečná zvuková izolace tříd. Částečnou nápravou snad bude osazení dalších čalouněných dveří mezi jednotlivé učebny.
Škole by velmi prospěla dostavba tanečního sálu, čímž by se vyřešila zoufalá absence koncertního sálu pro prezentaci všech tří oborů školy černošické veřejnosti a mohlo by dojít užšímu propojení jednotlivých oborů a jejich spolupráci.
 

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory