Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


VĚNUJTE POZORNOST NÍŽE UVEDENÝM INFORMACÍM!!! 

ZMĚNY AKTUALIZACE PROVOZU ZUŠ ČERNOŠICE OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví, z 6. dubna 2021 dostupné online ZDE, se dle oddílu I. odst. 6. s účinností od 12. dubna 2021 omezuje provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník)

Žáci i učitelé jsou povinni dodržovat daná epidemická opatření (zejm. ochrana dýchacích cest - chirurgická rouška, respirátor) detailně popsané v tabulce.
Povinné testování žáků se individuální prezenční výuky netýká (zdroj: 
https://testovani.edu.cz)

AKTUALIZACE K HROMADNÉ VÝUCE
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze 4. 5. 2021 dostupné online ZDE s doplněním ze 6. 5. 2021 dostupné online ZDE, a výkladu MŠMT dostupného ZDE, se 10. 5. 2021 do odvolání v ZUŠ ve Středočeském kraji následující:
  • osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině; žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2 ,
  • osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek; žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže. 
Mimořádné opatření stanoví podmínky osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní venku více než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník doloží jednu ze skutečností uvedenou níže v seznamu, s výjimkou dětí do 6 let věku, které nemusí dokládat nic.
Ke konání konzultací ve vnějších prostorách ve skupině více než 3 žáci a starší 6 let, je zapotřebí, aby žáci vždy před výukou doložili jednu ze skutečností:
  • absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • absolvování nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (těmito testy se testuje ve školách),
  • vystavení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
  • prodělání laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • doložení čestného prohlášení, resp. čestného prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • podstoupení (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • prokázání potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
 
Ke stažení jsou zde vzory česného prohlášení pro zák. zástupce žáků a čestného prohlášení pro žáky starší 18 let. Pokud se chce žák účastnit konzultace ve vnějších prostorách a ve skupině větší než 3, musí předkládat čestné prohlášení (o testování např. ve škole či jinde) nebo jinou výše jmenovanou skutečnost před každou hodinou. Zákonní zástupci pak plně zodpovídají za pravdivost předkládaných materiálů (především čestného prohlášení).
Děkujeme všem za trpělivost nejen při čtení, ale především při realizaci. Vyučující nyní horlivě pracují na systémech, jak hromadné výuky ve všech oborech opět oživit. Zůstaňte tedy s nimi v kontaktu. 

 

VÝUSTUPY Z DISTANČNÍ VÝUKY aneb zůstaňte "na drátě" i v době online výuky

Tvorbu výtvarného oboru můžete sledovat na vlastní facebookové stránce Galerie ZUŠ Černošice


Tvorbu oddělení FOTO najdete na vlastním kanálu youtube Fotoškola vidění

Výstupy hudebního a tanečního oboru najdete na youtube kanálu ZUŠ Černošice, na facebooku a v galerii na tomto webu


HRA NA VIOLONCELLO NOVĚ V ZUŠ
Od příštího školního roku se můžete přihlásit na nový obor - hra na violoncello s naší novou kolegyní MgA. Helenou Matyášovou.
Podívejte se na youtube, co všechno se s ní můžete naučit a nezapomeňte si podat včas přihlášku!


INFORMACE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VČETNĚ ROZVRHŮ

Hudební obor ZDE
Rozvrh hudebních nauk pro šk. rok 2020/2021 naleznete ZDE

Taneční obor ZDE

Výtvarný obor ZDE


Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory